+31 (0)6-52 65 37 61

Algemene voorwaarden, inclusief verwerkersovereenkomst

Wij houden niet zo van de ‘kleine lettertjes’ dus vandaar dat wij hier de belangrijkste spelregels hebben samengevat:

In het algemeen:

 1. Offertes, aanbiedingen en eventuele opstartkosten zijn erop gebaseerd dat Kahlo –na opdracht- tijdig alle door de opdrachtgever aan te leveren respons en ander materiaal ontvangt.
 2. Alle opstartinformatie, maar ook aanvullingen dienen tijdens het ontwikkelen van de website zo gebundeld mogelijk te worden aangeboden. (Dus bv geen tientallen mailtjes met verschillende informatie, zie blog)
 3. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
 4. Kahlo zorgt ervoor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de –bij het aangaan van de overeenkomst- meest populaire browsers, maar Kahlo is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Bij responsive website wordt rekening gehouden met een juiste weergave op de meest gangbare displays en systemen op het moment van overeenkomst.
 5. Kahlo is niet verantwoordelijk voor plugins, theme of werkzaamheden die door anderen zijn uitgevoerd. Ook kunnen wij geen garanties bieden voor hosts die door de klant zijn gecontracteerd.
 6. Het is vrijwel onmogelijk om een website en de functionaliteiten zo te beschrijven, dat er maar één uitleg mogelijk is. Bij eventuele misverstanden geldt de interpretatie van Kahlo Websites.
 7. Opzegtermijn is einde maand + 1 maand. Voor huurwebsites is de opzegtermijn einde maand + 3 maanden.

Aanvullende informatie Maatwerksites (zie ook onze offertes)

 • Op alle hostingpakketten is een Fair Use Policy van toepassing.
 • Onderhoud in overleg. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen op Internet en toenemende beveiligingsmaatregelen die genomen dienen te worden, vraagt dit om meer en meer aandacht.
 • Alle offertes zijn gebaseerd op hostruimte die bij Sohosted is ondergebracht, tenzij anders overeengekomen.

Content op deze site

Aansprakelijkheid

Wij doen ons best, maar wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van deze website altijd up-to-date is. Soms vind je op onze websites links naar websites van derden. En ook al hebben wij die met veel zorgvuldigheid geselecteerd, wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijze en/of inhoud hiervan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van deze websites. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die op onze websites of in e-mails staan.

Wil je toch meer informatie? Raadpleeg dan onderstaand pdf-bestand.
Leveringsvoorwaarden van Kahlo Webdevelopment en Copywriting (pdf) ***

Bekijk ook onze Privacyverklaring op deze site!

Aanvullende informatie Huurwebsites:
https://onzezaakonline.nl/

 • Huurtarieven zijn incl. hostruimte, een eigen domeinnaam, e-mailadres, SSL en onderhoud.
 • De huur is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd.
  De opzegtermijn is einde maand plus 3 maanden. Tenzij anders is overeengekomen.
 • De huurovereenkomst is gebaseerd op hostruimte die bij Sohosted is ondergebracht. Op deze hostruimte is een Fair Use Policy van toepassing.
 • Opstartkosten van een OnePage Site bedragen: € 85,- incl. 2 uur hulp bij de plaatsing van jouw belangrijkste teksten en foto’s **
  Complete Huur Website: € 105,- incl. 4 uur hulp bij de plaatsing van jouw belangrijkste teksten en foto’s **
  Zie punt 1 en 2 bovenaan.
 • Indien het maximaal aantal uren overschreven worden (zoals o.a. hierboven aangegeven), kan het zijn dat we meerkosten in rekening brengen. Uiteraard binnen alle redelijkheid.
 • De huur gaat in op het moment dat de domeinnaam wordt geclaimd.
 • Een huursite is uiteraard geen maatwerk, er wordt dus gebruik gemaakt van bestaande themes (templates) van Kahlo Websites.
  Uiteraard houden wij rekening met jouw huisstijl en daarnaast doen we er alles aan om jouw site een ‘eigen look & feel’ te geven.
  Op deze basis lay-out rust copyright. De teksten en foto’s en andere inhoud zijn uiteraard eigendom van de huurder.
 • Bij een OnePage Site ben je niet verplicht om na het opleveren van het concept een huurcontract aan te gaan.
  Wel worden de opstartkosten in rekening gebracht en de eventueel gemaakte kosten voor de domeinnaam.
  Bij een Complete Huur website is dit in overleg.
 • Facturatie per jaar.
 • Wil je per maand betalen?
  Dan vragen wij om een automatische incasso in laatste week van de maand, geldend voor de volgende maand
  Bij maandelijkse incasso bedragen de kosten € 16,50 / maand voor een Onepage Site, of € 26,- / maand voor een Complete Huursite.
 • Voor huurwebsites is de opzegtermijn einde maand + 3 maanden.

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden verwijzen wij graag naar het onderstaande document:

Leveringsvoorwaarden van Kahlo Webdevelopment en Copywriting (pdf) ***

Bekijk ook onze Privacyverklaring op deze site!

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Kahlo Websites ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17179173, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een  wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van  de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).

1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.
Verwerking  zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder  andere gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden gehost en clouddiensten  worden geleverd aan Verwerkingsverantwoordelijke – en die doeleinden die daarmee  redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1.
Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.   Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor  de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de  wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,  gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien  naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1  bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van  gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).